Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Warunki współpracy portalu B2B Livin Hill

§ 1

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest określenie zasad współpracy handlowej realizowanej między SPRZEDAJĄCYM a KUPUJĄCYM w zakresie handlu towarami znajdującymi się w ofercie SPRZEDAJĄCEGO, w szczególności umowa określa zasady składania zamówień, zasady i terminy realizacji dostaw.

§ 2

1. Strony deklarują wolę stałej współpracy handlowej.
2. KUPUJĄCY deklaruje wolę dokonywania u SPRZEDAJĄCEGO zakupów towarów znajdujących się w ofercie handlowej SPRZEDAJĄCEGO oraz zobowiązuje się do terminowej zapłaty za zakupione towary.
3. SPRZEDAJĄCY zobowiązuje się do sprzedaży na rzecz KUPUJĄCEGO towarów znajdujących się w ofercie handlowej na zasadach określonych niniejszą umową.
4. Sprzedaż realizowana będzie na podstawie zamówień składanych przez KUPUJĄCEGO.
5. Zamówienia mogą być składane za pośrednictwem systemu B2B, znajdującego się na stronie: wwwlivinhill.com
6. Zamówienie powinno określać szczegółowo rodzaj i parametry zamawianego towaru oraz wielkość zamówienia.
7. Podstawą składania zamówień jest aktualna oferta SPRZEDAJĄCEGO.
8. Otrzymanie zamówienia będzie potwierdzone przez SPRZEDAJĄCEGO.
9. Zamówienia będą realizowane w terminie nie dłuższym niż: 14 dni robocze od potwierdzenia zamówienia.
10. W przypadku towaru z oferty SPRZEDAJĄCEGO, który w danej chwili jest niedostępny w magazynie SPRZEDAJĄCEGO, termin realizacji zamówienia zostanie ustalony indywidualnie przez Strony.
11. Miejscem postawienia przedmiotu zamówienia do dyspozycji KUPUJĄCEGO jest magazyn SPRZEDAJĄCEGO znajdujący się w Szczecinie przy ul. Dobropole 4, 70-892.
12. Wydanie towaru w magazynie SPRZEDAJĄCEGO następować będzie uprawnionej osobie tzn. posiadającej pisemne upoważnienie KUPUJĄCEGO. KUPUJĄCY ponosi odpowiedzialność za osobę, która legitymuje się wystawionym przez niego upoważnieniem do czasu otrzymania przez SPRZEDAJĄCEGO pisemnego odwołania tegoż upoważnienia.
13. W przypadku dostarczenia towaru do KUPUJĄCEGO przez SPRZEDAJĄCEGO towar wydany będzie każdej osobie czynnej w lokalu KUPUJĄCEGO.
14. Transport towaru do KUPUJĄCEGO następować będzie za pośrednictwem przewoźnika trudniącego się przewozem rzeczy tego rodzaju. Wydanie towaru następuje z chwilą, gdy w celu dostarczenia towaru na miejsce przeznaczenia SPRZEDAJĄCY lub Kupujący powierzył go przewoźnikowi trudniącemu się przewozem rzeczy tego rodzaju.

§ 3

1.Sprzedawca zobowiązuję się do przeniesienia na kupującego własności nabytych towarów na portalu B2B Livin Hill oraz przenieść na kupującego własności towaru. Sprzedający zobowiązuję się również do wydania nabytych towarów przez kupującego. Kupujący natomiast jest zobowiązany do zapłaty uzgodnionej ceny za towar oraz jego odebranie.
2. Dostawa przedmiotu zamówienia na podany adres wysyłkowy wskazany przez KUPUJĄCEGO wymaga każdorazowo złożenia dyspozycji KUPUJĄCEGO pośrednictwem systemu B2B), jeżeli jest to adres inny niż adres KUPUJĄCEGO.

§ 4

1. SPRZEDAJĄCEMU przysługuje prawo odmowy realizacji zamówienia lub wydania towaru, jeżeli KUPUJĄCY opóźnia się z zapłatą jakiejkolwiek należności.  

WARUNKI HANDLOWE
§ 5

1. Sprzedaż realizowana będzie po cenach umownych, w oparciu o cennik obowiązujący u Sprzedającego w chwili otrzymania zamówienia.
2. Do umówionej ceny sprzedaży zostanie doliczony podatek VAT wg stawki zgodnej z obowiązującymi przepisami.
3. Podstawą płatności będzie faktura VAT wystawiona przez SPRZEDAJĄCEGO.
4. Faktury VAT będą dostarczane KUPUJĄCEMU w formie elektronicznej zgodnie z Ustawą o podatku o towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. [(Dz.U. Nr 54, poz. 535) tj. z dnia 29 lipca 2011 r. (Dz.U. Nr 177, poz. 1054).
5. KUPUJĄCY akceptuje wystawianie i przesyłanie faktur przez SPRZEDAJĄCEGO w formie elektronicznej zgodnie z Ustawą oraz zasadami wystawiania, przesyłania określonymi w Regulaminie wystawiania i przesyłania faktur drogą elektroniczną
6. KUPUJĄCY lub osoba upoważniona do odbioru ponosi pełną odpowiedzialność za sprawdzenie dostawy z dołączoną fakturą lub dokumentem WZ, bądź zamówieniem potwierdzonym przez SPRZEDAJĄCEGO. W przypadku niezgodności KUPUJĄCY ma obowiązek bezzwłocznie zawiadomić o tym fakcie SPRZEDAJĄCEGO, jednak nie później niż do końca dnia, w którym towar odebrano, pod rygorem utraty roszczeń z tego tytułu.
7. W przypadku otrzymania przez KUPUJĄCEGO, towaru niezgodnego z dołączoną fakturą lub dokumentem WZ, bądź zamówieniem potwierdzonym przez SPRZEDAJĄCEGO, KUPUJĄCY ma obowiązek poinformowania o tym fakcie SPRZEDAJĄCEGO, KUPUJACY zobowiązany jest do odesłania towaru pod wskazany adres przez SPRZEDAJĄCEGO, na koszt SPRZEDAJĄCEGO. SPRZEDAJĄCY zobowiązuje się do wysyłki właściwego towaru pod warunkiem jego dostępności oraz po potwierdzeniu otrzymania towaru niezgodnego z w/w dokumentami.
8. KUPUJĄCY ma obowiązek sprawdzić przy odbiorze, w obecności kuriera stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki lub jakiejkolwiek ingerencji w jej zawartość, KUPUJĄCY ma obowiązek wypełnić z kurierem protokół szkodowy w chwili odbioru towaru od przewoźnika, pod rygorem utraty roszczeń z tego tytułu. Protokół szkodowy należy przesłać do SPRZEDAJĄCEGO pośrednictwem systemu B2B, do końca dnia, w którym przesyłkę otrzymano.
9. Na życzenie KUPUJĄCEGO przedmiot zamówienia będzie mu dostarczony do innego miejsca za pośrednictwem przewoźnika trudniącego się przewozem.
10. Przez datę zapłaty dokonywanej w drodze przelewu bankowego strony rozumieją uznanie rachunku bankowego SPRZEDAJĄCEGO.
11. KUPUJĄCY oświadcza, że jest zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT. KUPUJĄCY upoważnia SPRZEDAJĄCEGO do wystawiania faktur VAT bez podpisu KUPUJĄCEGO.
12. W przypadku opóźnienia w płatności KUPUJĄCY zapłaci SPRZEDAJĄCEMU odsetki w wysokości równej odsetkom ustawowym.
13. Strony umowy uzgadniają, że zwrot towaru z przyczyn leżących po stronie KUPUJĄCEGO możliwy jest wyłącznie po zarejestrowaniu zwrotu towaru w systemie B2B Livin Hill na stronie www.livinhill.com i zaakceptowaniu zwrotu przez SPRZEDAJĄCEGO. SPRZEDAJĄCY ma prawo w takim przypadku obciążyć KUPUJĄCEGO opłatą za zwrot w wysokości ustalonej indywidualnie.

§ 6

1.KUPUJĄCEMU przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi lub gwarancji na warunkach określonych w „KARTA GWARANCYJNA NA WYROBY w Livin Hill” stanowiący treść niniejszej umowy. „KARTA GWARANCYJNA NA WYROBY w Livin Hill ” znajdują się również na stronie wwwlivinhill.com. Niniejszym KUPUJĄCY oświadcza, że zapoznał się z ich treścią oraz je akceptuje.

WARUNKI KORZYSTANIA Z SYSTEMU B2B
§ 7

1. Sprzedaż towarów może odbywać się również poprzez składanie zamówień za pośrednictwem systemu B2B, po uprzednim zarejestrowaniu KUPUJĄCEGO, w tym również Warunki współpracy portalu B2B Livin Hill
2. Dostęp do internetowego systemu sprzedaży B2B zarejestrowane będzie na adres e-mail wskazany przez KUPUJĄCEGO jako e-mail B2B.
3. Rejestracja Użytkowników w systemie B2B odbywać się będzie na zasadach określonych Warunki współpracy portalu B2B Livin Hill użytkownika systemu dostępnego na stronie www.livinhill.com, udostępnionego KUPUJĄCEMU do zapoznania się i akceptacji w trakcie rejestracji w systemie.
4. Wszelkie zamówienia dokonane z konta Użytkownika traktowane są jako zamówienia KUPUJĄCEGO, a KUPUJĄCY ponosi pełną odpowiedzialność za zamówienia swoich Użytkowników (także za zamówienia dokonane z kont Użytkowników, z użyciem ich loginów i haseł).

ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
§8

Tożsamość i dane kontaktowe administratora

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest firma Comad Sp. z o.o.  z siedzibą w Szczecinie przy ulicy Dobropole 4, 70-892, REGON: 812377868 , zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Szczecinie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000112837 (zwany dalej "Administratorem").
2. Dane kontaktowe Administratora są następujące: Comad Sp. z o.o. ul. Dobropole 4. 70-892, Szczecin, adres e-mail info@livinhill.com, telefon +48 91 489 90 95

Wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych

1.Powodem prawnym przetwarzania danych osobowych (w zakresie: imię, nazwisko, adres, numer telefonu i adres e-mail podany w zamówieniu) w przypadku zamówienia, tego typu dane są niezbędne do zawarcia umowy między stronami lub w celu podejmowania działań przed zawarciem takiej umowy w rozumieniu art. 6 ust. 1 ust. B) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwane dalej "rozporządzeniem").
2. Powodem prawnym przetwarzania danych osobowych (w zakresie: imię, nazwisko, adres, numer telefonu oraz adres e-mail podany w zamówieniu) w przypadku rejestracji internetowej, zamówienia newsletteru e-mail, pobranie katalogu, pobraniu modeli 3D. Państwa zgoda jest udzielana Administratorowi w rozumieniu art. 6 ust. 1 ust. A) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
3. Powodem prawnym przetwarzania danych osobowych (w zakresie: imię, nazwisko, adres, numer telefonu oraz adres e-mail podany w zamówieniu) w przypadku zamówienia zainteresowanie Administratora przetwarzaniem danych osobowych jest również uzasadnione dla lepszej komunikacji z klientem w przypadku powtarzających się zamówień w rozumieniu art. 6 ust. F) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Cel przetwarzania danych osobowych
1. Celem przetwarzania danych osobowych jest marketing bezpośredni, tj. wysyłanie ofert oraz informacji handlowych na adres e-mail i adres pocztowy – jeżeli zostały przekazane i inne działania marketingowe firmy Comad Sp. z o.o.

Czas przechowywania danych osobowych
1. Okres przechowywania Państwa danych osobowych przez Administratora wynosi 5 lat od ostatniego zakupu, najpóźniej do wycofania zgody przez Państwa na przetwarzanie danych osobowych. W przypadku rejestracji internetowej, zamówienia biuletynu e-mail lub katalogu, dane osobowe będą przechowywane przez administratora do wycofania zgody przez Państwa na przetwarzanie danych osobowych.

Inni odbiorcy danych osobowych
1. Innymi odbiorcami danych osobowych będą firmy spedycyjne i inne osoby zaangażowane w dostarczanie towarów lub płatności w ramach umowy sprzedażowej, oraz w przypadku zgody osoby świadczącej usługi marketingowe dla Administratora
2. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych użytkownika do państwa trzeciego (do kraju spoza UE) lub organizacji międzynarodowej.

Prawa podmiotu danych
1. Zgodnie z Państwa warunkami, maja Państwo prawo poprosić Administratora o dostęp do twoich danych osobowych, prawo do ich poprawy lub usunięcia danych osobowych lub ograniczenie ich przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a także prawo do przenoszenia danych osobowych.
2. W każdej chwili mają Państwo prawo wycofać swoją zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przekazanych Administratorowi. Jednakże nie ma to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych przed wycofaniem zgody
3. Jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych zostało naruszone lub naruszono przepisy, maja Państwo prawo do złożenia skargi do organu nadzoru.
4.W każdej chwili mają Państwo prawo sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego w tym profilowaniu, jeśli profilowanie tego marketingu dotyczy.  Jeśli nie zgadzają się Państwo na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego, dane osobowe nie będą już przetwarzane do tych celów.
5. Nie są Państwo zobowiązani do podania danych osobowych. Podanie danych osobowych jest koniecznym warunkiem zawarcia i wykonania umowy, lecz bez podania danych osobowych, nie jest możliwe zawarcie umowy lub jej realizacja przez Administratora.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 9

1. Umowa zawarta została na czas nieokreślony.
2. SPRZEDAJĄCEMU przysługuje prawo wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia postanowień niniejszej umowy, w szczególności, gdy KUPUJĄCY opóźnia się w płatnościach w formie elektronicznej na wskazany email wskazany zgodnie z §7 punkt 2.
3. W sytuacji skorzystania przez SPRZEDAJĄCEGO z uprawnienia do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym lub w przypadku nierozliczenia się z wszystkich płatności wobec SPRZEDAJĄCEGO w okresie wypowiedzenia umowy, wszystkie należności wynikające z niniejszej umowy stają się natychmiast wymagalne na dzień rozwiązania umowy, a Sprzedający ma prawo dochodzenia ich zapłaty w całości.

§ 10

1. Strony zobowiązują się zachować w tajemnicy wszystko to, czego dowiedziały się w związku z wykonywaniem Umowy o drugiej stronie, zasadach jej działania oraz jej kontrahentach.
2. Strony zobowiązują się nie ujawniać żadnej osobie trzeciej treści niniejszej Umowy, w szczególności informacji dotyczących warunków handlowych.

§ 11

STRONY zobowiązane są informować o każdej zmianie danych, tj. w szczególności o zmianie adresu/siedziby, zmianie w strukturze własnościowej (zmianach podmiotowych w spółce cywilnej i osobowych spółkach prawa handlowego), zmianie formy prawnej oraz osobach zamawiających i odbierających.

§ 12

Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z wykonywaniem niniejszej umowy Strony poddadzą pod rozstrzygnięcie sądowi powszechnemu właściwemu dla siedziby SPRZEDAJĄCEGO.

§ 13

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego

pixel