Warunki Gwarancji

§ 1

1. Niniejsza Karta gwarancyjna jest dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego (art. 577-581, Dz. U. nr 16 z 1964r. poz. 93 z póź. zm.)

2. Korzystanie przez Kupującego z niniejszej gwarancji nie jest przymusowe i może wynikać tylko i wyłącznie z woli Kupującego. Kupujący alternatywnie może skorzystać z uprawnień wynikających z rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

3. Gwarantem realizującym roszczenia gwarancyjne jest COMAD Sp. z o. o. mający siedzibę 70-892 Szczecin, ul. Dobropole 4, posiadająca nr. NIP: 8512743493, REGON: 812377868, KRS: 0000112837. Adres e-mail: reklamacje@livinhill.com

4. Gwarant uprawniony będzie do odmowy przystąpienia do wykonywania obowiązków gwarancyjnych w przypadku nieudowodnienia przez Kupującego nabycia wyrobów Gwaranta poprzez okazania dowodu sprzedaży wystawionego przez Sprzedawcę (faktura, paragon, itp.) lub w każdy inny sposób prawem dozwolony, umożliwiający ustalenie pochodzenia wyrobu od Gwaranta, daty zakupu oraz okresu gwarancji.

§ 2

1. Gwarant zapewnia Kupującemu dobrą jakość i prawidłowe funkcjonowanie produktów na które udzielono gwarancji pod warunkiem prawidłowego używania wyrobów, zgodnie z ich przeznaczeniem oraz zachowaniem zasad prawidłowej konserwacji w oparciu o zawarte w Karcie wytyczne.

2. Gwarant zapewnia, że w szczególności ponosić będzie odpowiedzialność w przypadkach występowania następujących wad: wady konstrukcyjne wyrobu, wady materiału tkwiące w rzeczy, usterki wykonawcze wyrobu.

§ 3

1. Okres gwarancji odpowiada terminowi odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu rękojmi i wynosi 24 miesiące od dnia wydania Kupującemu przedmiotu zakupu.

2. W ramach udzielonej gwarancji Gwarant dokonywać będzie naprawy rzeczy lub według swojego uznania dokona jej wymiany na nową z zastrzeżeniem dalszej treści Karty gwarancyjnej.

§ 4

1. W razie wystąpienia wad w wyrobie, Kupujący obowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia o tym Sprzedawcy w formie stosownego pisemnego zgłoszenia reklamacyjnego lub w każdy inny sposób prawem dozwolony, zawierającego dokładny opis wady.

2. Sprzedający zobowiązany jest do niezwłocznego przekazania zgłoszenia reklamacyjnego do Gwaranta. Zgłoszenia należy składać zgodnie z obowiązującymi Warunkami współpracy w systemie B2B Livin Hill na stronie www.livinhill.com

3. Aby zgłoszenie mogło być rozpatrzone w przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady produktu należy dołączyć do niego dokumentację zdjęciową z widoczną wadą reklamowanego produktu.

4. Aby wyeliminować wszelkie wątpliwości Kupujący zobowiązany jest jednocześnie do wskazania w zgłoszeniu, czy zgłasza reklamację w reżimie gwarancji, czy też z innego tytułu.

5. O przyjęciu reklamacji do realizacji przez Gwaranta albo też uznaniu reklamacji za nieuzasadnioną Kupujący będzie powiadomiony w terminie 14 dni od daty powzięcia wiadomości o zgłoszeniu reklamacji. W sytuacjach wyjątkowych tj., gdy wymagane będzie dokonanie specjalistycznej ekspertyzy potwierdzającej wadliwość zakupionego wyrobu termin powyższy może ulec przedłużeniu o kolejne 14 dni, o czym Kupujący zostanie niezwłocznie powiadomiony.

§ 5

1. W przypadku, gdy wada wyrobu stanowiąca przedmiot reklamacji jest według oceny Gwaranta usuwalna, obowiązki gwarancyjne wykonywane będą w drodze naprawy gwarancyjnej poprzez wymianę wadliwych elementów produktu na nowe i dostarczenie ich do siedziby Kupującego bądź, jeżeli Kupujący oraz klient ostateczny wyrażą taką zgodę bezpośrednio do ostatecznego odbiorcy na wskazany adres.

2. Gwarant nie ma obowiązku dostarczenia Kupującemu wyrobu zamiennego na czas wykonywania obowiązków gwarancyjnych.

3. Firma Comad Sp. z o.o. nie świadczy usług związanych z montażem nowych oraz demontażem wadliwych elementów. Oferowane produkty przeznaczone są do samodzielnego montażu.

§ 6

W przypadku gdy wada jest nieusuwalna lub jej usuniecie jest nieuzasadnione względami ekonomicznymi lub też mogłoby spowodować obniżenie jakości wyrobu, wykonanie obowiązków gwarancyjnych nastąpi:

1. według wyboru Gwaranta przez wymianę wyrobu na nowy, tego samego rodzaju bądź poprzez zapłatę Kupującemu kwoty odpowiadającej cenie sprzedaży wadliwego wyrobu.

2. za zgodą Kupującego przez obniżenie ceny wyrobu w wysokości adekwatnej do wady, utraty walorów funkcjonalnych oraz estetycznych wyrobu.

§ 7

Każdorazowa wymiana wyrobu na nowy lub dokonanie istotnej naprawy wyrobu skutkuje udzieleniem nowej gwarancji z terminem obowiązywania zgodnie z zapisem wynikającym z treści § 3 liczonym od dnia przekazania nowego wyrobu Kupującemu lub dokonania istotnej naprawy. Jeżeli Gwarant wymienił część wyrobu zapis powyższy stosuje się odpowiednio do rzeczy wymienionej.

§ 8

Wykonanie obowiązków i uprawnień gwarancyjnych może następować na żądanie Kupującego przez wymianę wadliwego wyrobu na nowy, tego samego typu, wolny od wad również w przypadkach, gdy wykonanie obowiązków gwarancyjnych, z winy Gwaranta, nie nastąpiło w terminie określonym w treści niniejszej Karty gwarancyjnej tj. w § 9

§ 9

Gwarant dołoży starania, aby obowiązki gwarancyjne zostały wykonane w terminie do 40 dni roboczych od dnia uznania zgłoszenia reklamacyjnego za zasadne. Gwarant może skrócić wskazany termin do niezbędnego minimum pozwalającego na załatwienie reklamacji.

§ 10

1. Opóźnienie w wykonaniu obowiązków Gwaranta nie zachodzi, jeżeli Gwarant zgłosił gotowość do wykonania obowiązków gwarancyjnych, lecz nie mógł ich wykonać z przyczyn tkwiących po stronie Kupującego tj. niedostarczenia niezbędnej dokumentacji zdjęciowej zgłaszanej wady produktu, braku możliwości udowodnienia poprzez okazanie dowodu zakupu, iż towar objęty jest gwarancją, niedostarczenie niezbędnych do realizacji reklamacji danych związanych z produktem.

2. W przypadku braku wymaganej dokumentacji podczas zgłaszania przez Kupującego reklamacji Gwarant zobowiązany jest do wystosowania prośby dotyczącej uzupełnienia tej dokumentacji

3. W przypadku braku dostarczenia wszystkich niezbędnych dokumentów umożliwiających zrealizowanie reklamacji w terminie 30 dni roboczych Kupujący zwalnia Gwaranta z obowiązków gwarancyjnych.

§ 11

Postanowienia niniejszej karty gwarancyjnej nie wyłączają, nie ograniczają oraz nie zawieszają uprawnień Kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

§ 12

Gwarancją niniejszą nie są objęte:

1. uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego, nieostrożnego używania, przewozu i przenoszenia towaru, które powodują powstanie uszkodzeń mechanicznych, gdy wyrób został przekazany Kupującemu (zgodnie z treścią art. 548 Kodeksu cywilnego).

2. uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego oraz niezgodnego z zasadami używania przechowywania i konserwacji towaru, działania wilgoci, silnego ogrzewania (wysokich temperatur), stosowania niewłaściwych środków konserwujących, itp.

3. uszkodzenia wynikające z przeróbki lub naprawy towaru wykonane przez Kupującego lub na jego zlecenie

4. jakiekolwiek konsekwencje działania z premedytacją naruszające warunki zawartej pomiędzy stronami umowy, w tym niedbalstwo użytkownika mające wpływ na możliwość powstania wady.

5. wady i uszkodzenia powstałe w wyniku niestosowania się do zasad użytkowania mebli i konserwacji zawartych w niniejszej Karcie gwarancyjnej.

6. wady i uszkodzenia w wyniku których obniżono cenę wyrobu.

7. Uszkodzenia transportowe powstałe w czasie przewozu realizowanego przez Kupującego do klienta detalicznego. Gwarant odpowiada jedynie za szkody transportowe powstałe w czasie transportu realizowanego na własne zlecenie.

8. Nieprawidłowości i rozbieżności w dostawach nie zgłoszone w momencie przyjęcia / odbioru towaru.

§ 13

Zgłoszenie reklamacji w trybie gwarancji jest jednoznaczne z wyrażeniem przez Kupującego zgody na warunki niniejszej Karty gwarancyjnej.

§ 14

Gwarant zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, ulepszeń i modyfikacji technicznych mających na celu poprawę walorów użytkowych w wyrobach podlegających roszczeniom gwarancyjnym.

ZASADY UŻYTKOWANIA WYROBÓW

1. Wyroby oferowane przez Comad Sp. z o. o. powinny być wykorzystywane zgodnie z ich przeznaczeniem, w pomieszczeniach zamkniętych ze sprawnie działającą wentylacją i odpowiednim zabezpieczeniem przed działaniem warunków atmosferycznych.

2. Elementy przeznaczone do samodzielnego montażu należy montować zgodnie z załączoną instrukcją dostarczoną wraz z wyrobem.

3. Wyroby powinny być należycie wypoziomowane według wytycznych zawartych w załączonych instrukcjach. Kołki montażowe wymagane przy montażu a nie dostarczone przez producenta należy dobierać odpowiednio do wagi elementu oraz materiału z jakiego wykonano powierzchnię nośną (ścianę). Czynności montażowe wykonywane samodzielnie przez Kupującego w całości obciążają pod względem kosztu i ryzyka montującego.

4. Wszelkie elementy powinny być dokładnie sprawdzone przed montażem. W przypadku jakichkolwiek wad elementy te nie powinny być montowane, lecz zgłoszone do Gwaranta jako reklamacja.

5. Poszczególne wyroby mogą różnić się wybarwieniem i strukturą. Powyższe dotyczy także szkła i ceramiki, co spowodowane może być poprzez grubość, wielkość, rodzaj zastosowanego materiału. Porowatość szkła jest różna m.in. w zależności od technologii cięcia, co nie jest traktowane jako wada wyrobu. Tym samym także nierówności w masie szklanej lub ceramicznej przy odpływach nie są traktowane jako wada, albowiem wynikają z procesów technologicznych i nie wpływają na wartości użytkowe wyrobu. Tolerancja od podanych przez Gwaranta wymiarów wyrobów może wynosić w zakresie grubości +/- 2 mm, w zakresie szerokości, głębokości, wysokości: +/- 10 mm.

6. Zaleca się stosowanie fugi sylikonowej na połączeniu mebli i umywalki zabezpieczającej przed niekorzystnym działaniem wody oraz wilgoci panującej w powietrzu.

7. Kategorycznie zabrania się kontaktu mebli z: - wysokimi temperaturami - bezpośrednim działaniem wody i pary wodnej - rozpuszczalnikami i innymi środkami agresywnymi chemicznie - ostrymi oraz szorstkimi elementami pozostałego wyposażenia pomieszczenia, w którym umiejscowiono wyrób

8. Wykonanie wszelkie podłączeń elektrycznych należy zlecić osobie posiadającej wymagane kwalifikacje. Niewłaściwe podłączenie urządzeń elektrycznych może spowodować ich niewłaściwe działanie a także może być powodem kalectwa lub śmierci.

ZASADY KONSERWACJI WYROBÓW

1. Meble należy czyścić suchą lub lekko wilgotną tkaniną, po czym czyszczoną powierzchnię należy wytrzeć do sucha nie pozostawiając na niej wilgoci.

2. Do czyszczenia dopuszcza się stosowanie łagodnych środków dostępnych w handlu z przeznaczeniem do czyszczenia mebli pod warunkiem uprzedniego sprawdzenia braku ich negatywnego działania na niewidocznej powierzchni wyrobu (np. wnętrze szafki).

3. Przy produkcji mebli stosuje się materiały chłonne, dlatego w przypadku zalania mebla wodą należy wyrób niezwłocznie osuszyć, aby nie dopuścić do powstania nieodwracalnych uszkodzeń.

4. Do czyszczenia wszelkich elementów szklanych lub ceramicznych używać środków przeznaczonych do tego typu wyrobów. Nie wolno używać do czyszczenia ostrych przedmiotów, mleczek i past czyszczących ściernych oraz polerujących. Dodatkowo poleca się raz na 6 miesięcy zabezpieczać wskazane powierzchnie środkami do szkła zmniejszającymi przyczepność wody. Unikać kontaktu elementów szklanych i ceramicznych z wodą o temperaturze przekraczającej 60 stopni Celsjusza.